د, 06/14/1401 - 08:42 ادمین زنجان

سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج استان زنجان

تصویر

سـازمان بسـیج هنرمنـدان اسـتان زنجـان در راسـتای تحقـق آرمان هـای نظـام مقـدس جمهـوری اســلامی ایــران در ترویــج فرهنــگ نــاب بســیج و توجــه و تــلاش وافــر بــر انجــام منویّــات مقـام معظـم رهبری(مدظله العالـی) در بـاب بسـط و توسـعه فرهنـگ و هنـر ایرانی - اسـلامی و تلاش در بازتـاب هنرمندانـه و متعهدانـه فعالیت هـا و دسـتاوردهای شـجره طیبـه بسـیج و مهـارت افزایـی شـبکه جـوان بسـیج، مرحلـه اسـتانی سـیزدهمین جشـنواره سراسـری تئاتـر بسـیج اسـتان زنجـان را با رویکرد ویژه به تنوع شکلی و موضوعی و توجه بر انواع گونه های درام برگزار می کند.

الویت های موضوعی و ساختاری

 • بازتاب هنرمندانه فعالیت های بسیج در امور اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و هنری
 • توجه ویژه به حضور موثر و کارآمد بسیج در اردوهای جهادی و رفع محرومیت زدایی از مناطق کمتر توسعه یافته کشور و حضور موثر و امداد رسانی در بلایای طبیعی
 • انعکاس هنرمندانه حضور موفق بسیج مردمی در کنترل و مهار ویروس کووید 19 و تجلی کمک به کادر درمان کشور
 • معرفی هنرمندانه چهره های شاخص بسیج در عرصه های علمی، سیاسی و فرهنگی با رویکرد برجسته سازی عناصر موثر استانی
 • تبیین مولفه ها و رویکرد بسیج در برابر هجمه های فرهنگی و نظامی با توجه ویژه به فضای سایبرنتبک و کارکردهای مثبت و منفی شبکه های مجازی
 • توجه به بیانیه گام دوم انقلاب و نقش موثر جوانان و نیروهای مخلص و متعهد انقلابی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی
 • تبیین مواضع اصولی بسیج به عنوان نیروی مردمی انقلاب در برابر تهدیدها و هجمه های نظام سلطه
 • پرتره نگاری شهدای شاخص استان به عنوان الگو و اسوه و معرفی هنرمندانه توسط هنر فاخر نمایش
 • توجه و اهتمام ویژه بر اهمیت خانواده و فرهنگ و سنن بومی
 • رویکرد متفاوت بر گونه های درام مخصوصاً نگاه و رویکرد ویژه بر گونه ی کمدی
 • توجه به موضوعات مرتبط با شهرنشینی از قبیل (سد معبر - آشنایی با انواع پسماند و مدیریت پسماندها ی خانگی - استفاده از خودروهای حمل و‌ نقل عمومی - رعایت حقوق همسایگی در مجتمع های آپارتمانی و فرهنگ آپارتمان نشینی - حفظ و نگهداری المان ها و تجهیزات در پارک ها و معابر شهری)

بخش های جشنواره

الف) مسابقه نمایش صحنه ای
ب) مسابقه نمایش محیطی و میدانی
ج) مسابقه نمایشنامه نویسی
لازم به ذکر است بخش نمایشنامه نویسی به صورت متمرکز و کشوری برگزار می گردد و متقاضیان می بایست آثار خود را به دبیرخانه جشنواره سراسری ارسال نمایند.

الف) بخش صحنه ای

توجـه بـر اولویت هـای موضوعـی و سـاختارهای متنـوع درام و پرداخـت هنرمندانـه در قالـب کمدی و تراژدی با لحاظ فرهنگ بومی و آئینی از اهداف اصلی جشنواره می باشد.

1) گروه هـای داوطلـب بـرای حضـور در جشـنواره پـس از دریافت فراخـوان و تکمیل فرم درخواسـت حداکثر تـا 20 مهرماه فرصـت دارنـد تـا نسـبت بـه ثبـت نام اقـدام نمـوده و حداکثـر تـا 20 مهرماه 5 نسـخه تصویری از نمایش خود را در فرمت mp4 در DVD به دبیرخانه استانی تحویل نمایند.

2) دبیرخانـه اسـتانی در 23 مهرمـاه نسـبت بـه بازبینـی و انتخـاب آثـار اقـدام خواهد نمـود و نتایـج بازبینی و اسامی پذیرفته شدگان در 25 مهرماه اعام خواهد شد.

3) مرحلـه اسـتانی سـیزدهمین جشـنواره تئاتـر بسـیج اسـتان زنجـان در فاصلـه زمانـی 9 تا 12 آبـان ماه برگزار خواهد شد.

4) پـس از برگـزاری جشـنواره اسـتانی بـا انتخـاب هیئـت داوران دو اثـر در بخـش صحنـه ای بـه دبیرخانـه جشنواره سراسری معرفی می گردد.

5) منتخـب آثـار اسـتانی پـس از بررسـی توسـط هیئـت انتخـاب کشـوری بـه جشـنواره سراسـری معرفـی می شوند.

6) بخـش نهایـی و کشـوری سـیزدهمین جشـنواره سراسـری تئاتـر بسـیج در آذر مـاه 1401 بـه صـورت حضوری و رقابتی برگزار خواهد شد.

7) مدت زمان آثار نباید بیشتر از 80 دقیقه باشد.

8) متقاضیان می بایست ساکن استان زنجان باشند.

9) هر کارگردان مجاز به ارسال یک اثر در بخش صحنه ای یا محیطی و میدانی است.

10) جشنواره فقط در راستای اولویت موضوعی درج شده در فراخوان پذیرای آثار خواهد بود.

 

ب) بخش محیطی و میدانی

توجـه بـر اولویت هـای موضوعـی و تـلاش ویژه بـرای جلب مخاطب عـام با انتخـاب گونه ها و شـیوه های متفـاوت بخصـوص رویکـرد طنازانـه و کمیـک بـا رعایـت ویژگی هـا و کارکردهـای نمایـش خیابانـی در اولویت می باشد.

1) گروه هـای داوطلـب بـرای حضـور در جشـنواره پـس از دریافت فراخـوان و تکمیل فرم درخواسـت حداکثر تـا 20 مهرماه فرصـت دارنـد تـا نسـبت بـه ثبـت نام اقـدام نمـوده و حداکثـر تـا 20 مهرماه 5 نسـخه تصویری از نمایش خود را در فرمت mp4 در DVD به دبیرخانه استانی تحویل نمایند.

2) دبیرخانـه اسـتانی در 23 مهرمـاه نسـبت بـه بازبینـی و انتخـاب آثـار اقـدام خواهد نمـود و نتایـج بازبینی و اسامی پذیرفته شدگان در 25 مهرماه اعلام خواهد شد.

3) مرحلـه اسـتانی سـیزدهمین جشـنواره تئاتـر بسـیج اسـتان زنجـان در فاصلـه زمانـی 9 تا 12 آبـان ماه برگزار خواهد شد.

4) پـس از برگـزاری جشـنواره اسـتانی بـا انتخـاب هیئـت داوران دو اثـر در بخـش محیطـی و میدانـی بـه دبیرخانه جشنواره سراسری معرفی می گردد.

5) منتخـب آثـار اسـتانی پـس از بررسـی توسـط هیئـت انتخـاب کشـوری بـه جشـنواره سراسـری معرفـی می شوند.

6) بخـش نهایـی و کشـوری سـیزدهمین جشـنواره سراسـری تئاتـر بسـیج در آذر مـاه 1401 بـه صـورت حضوری و رقابتی برگزار خواهد شد.

7) مدت زمان آثار نباید کمتر از 15 دقیقه و بیشتر از 30 دقیقه باشد.

8) متقاضیان می بایست ساکن استان زنجان باشند.

9) هر کارگردان مجاز به ارسال یک اثر در بخش صحنه ای یا محیطی و میدانی است.

10) جشنواره فقط در راستای اولویت موضوعی درج شده در فراخوان پذیرای آثار خواهد بود.

11) توجـه بـه موضوعـات نـاب بومـی اسـتان زنجـان و پرداخـت به مسـائل بومی، محلـی و فرهنگـی از اولویت برخوردار می باشد.

 

ج) مسابقه نمایشنامه نویسی

سـتاد برگـزاری سـیزدهمین جشـنواره سراسـری تئاتـر بسـیج بـا علـم و آگاهـی بـر اهمیـت تهیـه و تولیـد نمایشـنامه بـه عنـوان زیرسـاخت و بنیـان فکـری نمایـش بخـش مسـابقه نمایشنامه نویسـی را بــا توجــه و عنایــت بــر اولویت هــای پیشــنهادی و ایده هــا و شــاخصه های بومــی و محلــی بــا شرایط زیر برگزار می کند.

1) توجه بر اولویت های موضوعی و تلاش برای تنوع در شیوه های ارائه و نگارش

2) نگاه ایرانی - اسلامی در تلاقی با فرهنگ و سنن بومی و محلی

3) وحدت و همگرائی در شیوه های جهادی در مقابله با آسیب ها و بلایای طبیعی

4) نگاه متفاوت و خلاقانه با رویکرد کمیک بر اولویت های موضوعی

5) اقتباس از آثار مکتوب و شفاهی بومی استانی براساس شخصیت ها و وقایع محلی

6) نمایشنامه های ارسالی نباید هیچ اجرای عمومی یا جشنواره ای داشته باشند

7) نمایشنامه های ارسالی نباید قبلا چاپ شده باشند

8) بخــش مســابقه نمایشنامه نویســی بــه صــورت کشــوری برگــزار میشــود، لــذا نویســندگان محتــرم نسـخه
pdf آثـار خـود را تـا تاریـخ 20 مهرمـاه بـه آدرس SodayeEshgh13@gmail.com ارسـال نمـوده و تاییدیه وصول دریافت نمایند

9) تنها شیوه ارسال و دریافت متون از طریق پست الکترونیکی می باشد

 

جوایز بخش مسابقه نمایشنامه نویسی

رتبه اول
بیست میلیون تومان
رتبه دوم
پانزده میلیون تومان
رتبه سوم
ده میلیون تومان
رتبه چهارم
شش میلیون تومان
رتبه پنجم
چهار میلیون تومان
چــاپ پنــج اثــر منتخــب توســط اداره کل هنرهــای نمایشــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اسلامی
چـاپ پنـج اثـر در حـوزه ایثـار و شـهادت بـا اهـدا حق التالیـف توسـط بنیـاد شـهید و امور ایثارگران

 

جوایز انفرادی

در هـر دو بخـش صحنـه ای و محیطـی و میدانـی بـه نفـرات برگزیـده در قسـمت هـای (کارگردانـی - نویســندگی - بازیگــری مــرد - بازیگــری زن - طراحــی صحنــه - ســاخت و اجــرای موســیقی - اقلام تبلیغی شامل پوستر، بروشور و تیزر) جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.


جوایز گروهی

1) حمایــت از اجــرای عمومــی دو گــروه منتخــب هیئــت داوران و ســتاد برگــزاری جشــنواره در بخش صحنه ای در یکی از سالن های نمایش شهر زنجان

2) حمایــت از اجــرای عمومــی دو گــروه منتخــب هیئــت داوران و ســتاد برگــزاری جشــنواره در بخش محیطی و میدانی

3) معرفــی دو گــروه در بخــش صحنــه ای و دو گــروه در بخــش محیطــی و میدانــی بــه جشــنواره سراسری تئاتر بسیج

 

تقویم اجرایی جشنواره

20 مهرماه : آخرین مهلت ثبت نام و ارائه فرم درخواست

20 مهرماه : آخرین مهلت ارسال فیلم
آثار

23 مهرماه : بازبینی آثار

25 مهرماه : اعلام نتایج بازبینی و معرفی پذیرفته شدگان هر دو بخش

9 تا 11 آبان ماه : زمان برگزاری جشنواره

12 آبان ماه : اختتامیه جشنواره

 

ارتباط با دبیرخانه جشنواره

آدرس پسـتی : زنجـان - خیابـان شـیخ فضـل الـه نـوری - جنـب دارالقـرآن - فرهنگسـرای امـام خمینی (ره) - طبقه اول - سازمان بسیج هنرمندان استان زنجان


تلفن تماس : 33459030 - 024
تلفن فضای مجازی : 09302156170

آدرس سایت : www.zanjan.basijhonarmandan.ir

 

فرم درخواست حضور در سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج استان زنجان